Farní rady

Pastorační rada farnosti

⇒ má spoluodpovědnost za šíření víry a spásy.
⇒ má být oporou duchovnímu správci farnosti, má poradní hlas.
⇒ má se stát ve farnosti i v obci kvasem evangelia
⇒ povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat,
⇒ koordinovat, být příkladem obětavosti,
⇒ být v kontaktu se správou obce, společenskými organizacemi.

Ekonomická rada farnosti

Je rovněž pomocným a poradním orgánem kněze. Pomáhá ve správě majetku farnosti. Jejím úkolem je pomáhat, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Rada se stará o zdroje příjmů a o zajištění potřeb farnosti. Projednává okolnosti financování stavebních a rekonstrukčních činností ve farnosti, podílí se na koordinaci účelu sbírek, formuluje stanoviska k ekonomickým tématům apod.

Pastorační rada farnosti ♦ mandát do 30.10.2023

⇒ P. Jan Lisowski → předseda pastorační rady farnosti
Anna Kašíková
Dagmar Hanáková
⇒ Marie Němečková
⇒ Oldřich Zelík
⇒ Martin Polášek
⇒ Alena Mlýnková (za Komárov) 
⇒ Bohumila Valouchová (za Oldřichovice) → e-mail: bohumila.v@seznam.cz

Ekonomická rada farnosti

P. Jan Lisowski → předseda ekonomické rady farnosti
Erik Janota, Ing. → e-mail: janota@startery-alternatory.cz 
Josef Hanák (za Oldřichovice)