Tři dny temnoty

© ŘKF Pohořelice  / 

Marie-Julie Jahenny, stigmatička a možná největší mystička v dějinách církve se narodila 12. února 1850 v Blain, Francie. V 12-ti letech se stala členkou třetího františkánského řádu. V roce 1873 obdržela stigmata. Trpěla ranami na rukou, nohou, boku, trnů a ramen. Cely život trpěla a to za hříchy Francie a světa. Vyznačovala se příkladnou poslušností duchovnímu vedení a svému biskupovi. Dokázala okamžitě rozpoznat požehnaný předmět, 5 let žila jen ze svatého přijímání pod lékařským dozorem. Zemřela dne 4.března 1941. „Všechna díla odsouhlasená neomylnou Církví přestanou na určitý čas existovat tak, jak je známe dnes. Církev, jak ji známe, načas přestane existovat. V tomto čase bolestného zničení, budou na Zemi manifestovaná výrazná znamení. Jestli kvůli nestoudnosti mužů sv. Církve bude tato ve tmě, Bůh sešle také tmu, která zastaví zhýralé v hledání hanebností …“

Ve dnech 27.11.1902 a 10.5.1904 obdržela poselství o spiknutí ohledně nové mše:

«Dávám ti VAROVÁNÍ. Učedníci, kteří nejsou podle mého evangelia, pracují pod vlivem nepřítele duší na změně mše, která obsahuje slova, která jsou z mého pohledu ohavná. » „Když přijde osudová hodina zkoušky víry mých kněží, tyto texty budou slavit, bude to čas druhé éry. První éra je mým časem a časem mých kněží, zatímco druhá éra znamená pronásledování, při kterém nepřítel víry a svatého náboženství vloží své formulace do knih druhého slavení. Mnoho svatých kněží slova s pečetí pekla odmítne. Toto je duch těch, kteří mě ukřižovali a očekávají království nového mesiáše.“

červen 1881

„Chybami (kněží) prolomí své sliby. Kniha života obsahuje seznam jmen, který „trhá srdce“.
„Kvůli slabému respektu, kteří mají Boží apoštolové, naroste zástup lhostejných a ustane zachovávání zákonů. Kněz sám je zodpovědný za ztrátu respektu, protože on sám nerespektuje svou svatou službu a místo, které zastává. Zástup následuje stopy svého pastýře, to je velká tragédie. Duchovenstvo bude přísně potrestáno za svou nepochopitelnou nestálost a velkou zbabělost, která není v souladu s kněžskou funkcí.

„Hrozný trest přijde na ty, kteří se každé ráno setkávají s oltářní Svátostí. Nepřišel jsem na vaše oltáře na to, abych byl mučen. Trpím od takových srdcí stokrát více, než od čehokoliv jiného. Mé děti, nemohu těmto kněžím udělit pardon.“

Marie – Julie Jahenny říká, že „ti, co vládnou zástupům, budou za nastávající krizi zodpovědní. Komunismus nezvítězí, pokud církev zůstane věrná.“ Vzpomíná rostoucí svobodu, které se kněží a biskupové budou těšit a jak špatně s ní naloží.

Vzpomíná papeže, který bude vážně apelovat na duchovenstvo. Nebude však uposlechnutý a shromáždění biskupů bude žádat ještě větší svobodu, deklarujíc, že nebudou poslouchat papeže.

Marie-Julie pak pokračuje a říká, že vypukne Červená revoluce. A mluví o „hrozném náboženství“, které nahradí katolickou víru a vidí „mnoho, mnoho, biskupů“ zmatených tímto „svatokrádežným, hanebným náboženstvím“. Nastane velký rozptyl kněží. Praví kněží budou nahrazováni pekelnými posly. Bude to znamenat nové modlitby, nové kostely, nové křty, nová společenství.

7.červenec 1880, Pán Ježíš: „Církev bude zbavena hlavního pastýře. Hlava církve bude hrubě znevážená.“

4.11.1880: Panna Maria – Julie v extázi popisuje martyrium papeže „Hlas Církve, zpoza zastřeného zraku přichází k mé duši jako hlas umírajícího. Vrchní pontifik (papež) začíná svou bolestnou řeč směrem ke svým dětem, kterým je otcem. Je to pro mou duši meč. … Vidím bílé ptáky, jak odnášejí ve svých zobácích jeho krev. Vidim Petrovu ruku přeťatou hřebem. Vidím jeho roucho rozdrásané. Och, jak trpím.“

Tři dny temnoty

Tři dny temna byly prorokované mnohými svatými, včetně sv. Pátra Pia.

Marie -Julie oznámila, že nastanou 3 dny temna, během kterých budou uvolněny pekelné síly a budou hledat všechny Božích nepřátele. Ty tři dny budou čtvrtek, pátek a sobota – Dny související se Svatou Obětí a s Bolestmi Panny Marie. (4. leden, 1884).

Panna Maria 20. 9. 1882 .: „..peklo bude vypuštěno na Zem. Hřmění a blýskání zapříčiní, že ti, kteří nemají víru a víru v Mou Sílu, zemřou strachem.“

„Během těchto tří dnů děsivé temnoty nesmí být otevřeno žádné okno, protože nikdo nebude schopen dívat se na zem a na příšerné barvy, které bude mít – aniž by v tom momentě nezahynul.“

„Obloha bude v plamenech, zem dostane trhliny. Bude třeba všude nechat svítit požehnané svíčky. Žádný jiný objekt světlo nevydá. JEDNA svíčka postačí na celou dobu trvání noci pekla. V domech zkažených a rouhačů svíčky nevydají světlo.“

„NIKDO mimo úkrytu nepřežije. Země se zatřese jako při soudu a strach bude obrovský. Ano, budeme poslouchat modlitby tvých bratrů. Budeme je potřebovat na oslavu Kříže. … „

(8. prosinec 1882).

„Panna Maria říká: „Všechno se zatřese, kromě toho kusu nábytku, kde bude hořet svíčka. Shromážděte se kolem mého požehnaného obrazu a kolem kříže. To vás udrží mimo tohoto teroru.“

„Během této tmy budou ďáblové nabývat ohavných tvarů. Oblaka červená jako krev se budou pohybovat po obloze. Hromy budou otřásat zemí a blesky protínat nebe. Zem se bude otřásat v základech. Moře se zvedne a jeho hučící vlny se rozlejí na pevninu …“ „Planeta se stane obrovským hřbitovem. Mrtvoly hříšníků budou pokrývat zem. Tři čtvrtiny populace na planetě zahyne.“

Převzato z www.magnificat.sk/, článek z 20. července 2012