Život farnosti

Pastorační plán

Výuka a vzdělávání

Svátosti

Malá kronika roku Páně 2016

Vloženo: 18. 02. 2017

Také rok Páně 2016 byl naplněn četnými událostmi. Ze všech nejdůležitější byla naše setkávání s Pánem Ježíšem: ať už při Jeho mešní Oběti, nebo při mnoha desítkách hodin adorace během roku (té pravidelné každotýdenní či mimořádné v rámci "Nikodémových noci" nebo tichého společenství s Ním u Božího hrobu), nebo při "božítělovém" průvodu obcí, kdy nám a celé farnosti tolikrát požehnal... Také dvě děti z naší farnosti poprvé se s Ním setkali ve sv. přijímání. A několik se jich i narodilo pro Boží život z vody a Ducha Svatého. A další se připravují. Pán stále povolává...

Krásná byla setkání s lidmi o farním dnu, s četnými poutníky k Paní Zdislavě v Oldřichovicích, při "Noci kostelů" - opět hojně navštívené i s naší "místní mezikostelní vlakovou dopravou". Také mnohá vystopení dětí naší farnosti během roku - jako vždy - potěšila nejen naše farníky, ale i obyvatele Centra pro seniory v Napajedlích. Ani tu tradiční svatohostýnskou pouť jsme si nenechali ujít... A pak jsou tu samozřejmě naše běžná setkávání v rámci vzdělávání, různých příprav, ale také kdekoliv, kde nás Boží Prozřetelnost zrovna postaví nebo pošle. Pán buď pochválen za tato každodenní setkání, v nichž se odehrává náš život!!!

A pak také kultura ducha nepřišla zkrátka: koncert scholy "Beati cantores", náš listopadový "Den poesie" v rámci celostátního festivalu, kdy jsme se nechali pomyslně přenést do nádherného Máchova kraje... Díky Bohu a místním obětavým farníkům (farnicím) jsme mohli poprvé během celé turistické sezony o weekendech zpřístupnit - i s výkladem pro zájemce - náš krásný barokní farní kostel - ono "dědictví otcův".

A snad se něco málo i opravilo: kříž a nečekaně se rozpadající socha sv. Josefa před kostelem v Oldřichovicích, omítky v lodi kostela sv. Jiljí... Pokračování bude snad příště - v roce od narození Pána dvoutisícím sedmnáctém.

Pochválen buď Ježíš Kristus - za vše co činí; věci viditelné i ty skryté - v lidských duších. Jak dobrý je Pán...

Vánoční představení

Vloženo: 4. 01. 2016

Děti z naší farnosti o slavnosti Narození Páně sehrály dvě již tradiční scénky – pásma slova a zpěvů ke cti narozeného Pána Ježíše. Oldřichovičtí připravili před začátkem mše sv. na 10.30 hod. dojemné představení s názvem „Dnes tě navštívím“. Měli jsme možnost si uvědomit, jak Pán Ježíš k nám přichází v těch, kteří potřebují naší pomoci. Ani Paní Zdislava nebyla ve scénce opomenuta – vždyť právě k ní přicházejí do Oldřichovic každoročně zástupy poutníků. To, co děti předvedly, bylo možno bez nadsázky nazvat „kázáním“ - velice vhodně pak na ně navázal pastýřský list našeho otce arcibiskupa, čtený při mši sv. Odpoledne jsme pak zase v Pohořelicích mohli být svědky betlémských událostí a připomenout si tak - spolu s dětmi - vánoční příběh, který se před dvěma tisíciletími skutečně stal a změnil dějiny světa, nám lidem pak přinesl věčnou spásu. Jak je krásné, že to vše není jen pouhá minulost...

Opakování pohořelického vystoupení se uskutečnilo druhý den po slavnosti Zjevení Páně v napajedelském Centru pro seniory - děti tak mohly přinést vánoční radost i mezi věkem sice starší spoluobčany, avšak s vědomím, že všichni jsme dětmi našeho nebeského Otce; a to proto, že Pán Ježíš v Betlémě přece "nám, nám narodil se...!!!"

Rorátní bohoslužby a cesta k Ježíškovi

Vloženo: 4. 01. 2016

O sobotách posvátné doby adventní a také v první volný den vánočních prázdnin (23. prosince) jsme se scházeli - děti i dospělí - brzy zrána ještě před rozedněním na rorátních bohoslužbách ke cti Panny Marie. Hned při první jsme si vysvětlili, proč přicházíme ještě za tmy a modlíme se jen za svitu svíček – nejde jen o nějakou idylku či navození atmosféry, ale především o hlubokou symboliku. Od druhé soboty nás pak díky našemu sboru provázely nádherné rorátní zpěvy. Děti, které většinou nestihly tak brzy ráno posnídat, si tento „deficit“ vynahradily posléze při snídani a posezení na faře, která se zdála být někdy až moc těsná (zvláště po posledních rorátech, kdy se skupinka 12-ti malých účastníků bohoslužby ještě během snídaně rozrostla na 14 kvůli následné zkoušce na vánoční představení). Děkujeme všem obětavým maminkám a babičkám, které pomáhaly zajistit jak vše potřebné v kostele, tak také připravit pohoštění a obsloužit naši „drobotinu“ po mši sv. na faře.

Zároveň děti z naší farnosti přinášely díky účasti na mši sv. o nedělích i všedních dnech po celou adventní dobu drobné papírové květinky na vyzdobení cesty směřující do Betléma k Ježíškovi. O Vánocích už byla cesta krásně posypaná kvítky – a Pán Ježíš se nepochybně raduje z tohoto nejkrásnějšího dárku k Jeho narozeninám...

 

Vigilie díků za život

Vloženo: 2. 12. 2015

V předvečer první neděle adventní jsme děkovali našemu Pánu za dar života. Mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale je to onen základní dar, který každý z nás obdržel. V úžasu nad ním a s prosbou o jeho ochranu od početí do přirozené smrti jsme mohli prožít jak chvíle společné modlitby, tak chvíle osobního ztišení před naším Spasitelem v Nejsvětější Svátosti.

Nedělní café s Vladimírem Holanem

Vloženo: 23. 11. 2015

V rámci oslav letošního 110. výročí narození básníka Vladimíra Holana jsme v neděli 22. listopadu (slavnost Krista Krále) měli možnost prožít příjemný podvečer na zámku v Pohořelicích, kde zazněly ukázky z Holanových veršů, několik informací o jeho životě, úvahy nad jeho dílem či něco ze vzpomínek básníka Jaroslava Seiferta na zážitky s tímto jeho kolegou. Na recitaci a hudebním doprovodu se podílely - kromě hostů - i děti z naší farnosti. K občerstvení těla bylo nejen slíbené „café“, ale i čaj, koláčky, cukroví, pro zájemce též Holanovo oblíbené červené víno. Pán Bůh zaplať všem farníkům i ostatním spolupracovníkům, kteří se na organisaci celé akce podíleli!!!

Po skončení programu na zámku se pak mohli zájemci přesunout do sousedního farního kostela k hodinové tiché adoraci, aby se poklonili nejvyšší a nejdokonalejší Kráse, Dárci všeho umění, samotnému Králi nebe a země v Nejsvětější Svátosti a zažili tak ono holanovské, „že jen klekáme-li, životní velikosti nabýváme...“

Slavnost Krista Krále – zasvěcení Srdci Páně, žehnání křížů na Komárově

Vloženo: 23. 11. 2015

O slavnosti Ježíše Krista Krále jsme při všech bohoslužbách obnovili zasvěcení celého lidstva i nás samých Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na Komárově jsme se poté společně vydali do centra obce, abychom požehnali opravené kříže a sousoší Piety. Nejdříve ale byl posvěcen kříž u kostela, který – kromě korpusu – musel být pořízen nově. Pán Bůh zaplať všem, kdo se na opravách podíleli, a paní starostce Komárova za podnět k zorganisování tohoto dovršení obnovy sakrálních památek a míst modlitby.

Dušičky na hřbitově

Vloženo: 9. 11. 2015

O slavnosti Všech svatých se v odpoledních hodinách uskutečnila na hřbitově pobožnost za naše zemřelé. Jmenovitě jsme si připomenuli ty, kteří nás opustili během posledního roku, a všem nakonec zazpívali: „Odpočiňte v pokoji, po boji, věrné dušičky!!!“

Následujícího dne se konaly bohoslužby ráno ve farním kostele, v podvečer na Komárově a v 18 hod. u sv. Jiljí na hřbitově. Pro zájem farníků pak byly dohodnuty ještě mše sv. na hřbitově mimo rozpis bohoslužeb na úterý a čtvrtek tohoto „dušičkového“ týdne.

Dá-li Pán Bůh, rádi bychom kostel sv. Jiljí více využívali i během celého příštího roku!!!

Stránka 1 z 3  > >>