Úvodníky

K podzimnímu zamyšlení

Stupně rozjímání

(z kázání sv. Bernarda, opata a učitele Církve)

Postavme se pevně na hradbu a opřeme se vší silou o Krista, nejpevnější skálu, jak je psáno: Na skálu postavil mé nohy, dal mi bezpečně kráčet. Když jsme se tak pevně postavili, rozjímejme, abychom poznali, co nám řekne a co máme my odpovědět na Jeho výtky.

První stupeň rozjímání je, moji milí, tento: abychom ustavičně měli na mysli, co chce Pán, co se Mu líbí a co je Mu milé. Poněvadž každý z nás často chybuje a naše smělost se staví proti Jeho správné vůli a nemůže se s ní spojit ani shodnout, skloňme se pod mocnou ruku nejvyššího Boha a všemožně se snažme představit se Jeho milosrdným očím jako ubožáci a říkejme: Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn. A také: Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě.

Když se oko našeho srdce očistí takovýmito úvahami, přestaneme se s hořkostí zabývat svým vlastním duchem, ale s velkým potěšením spíše duchem božským. A přestaneme uvažovat, jaká je Boží vůle v nás, nýbrž jaká je sama v sobě.

Život je totiž v Jeho vůli. Proto nepochybujeme, že je pro nás užitečnější, a proto prospěšnější všechno, co se shoduje s Jeho vůlí. Nuže, jak opravdově chceme zachovat život své duše, tak se ze všech svých sil starejme, abychom se od Jeho vůle neodchýlili.

Když pak poněkud pokročíme v duchovním cvičení za vedení Ducha, který zpytuje i hlubiny Boží, uvažujme, jak laskavý je Pán, jak je dobrý sám v sobě. A s prorokem se modleme, abychom poznali vůli Páně, a nevstupujme již do svého srdce, ale do Jeho chrámu. A přesto říkejme: Rmoutím se uvnitř v duši, proto vzpomínám na Tebe.

Kolem těchto dvou věcí se točí celý duchovní život: abychom se při svém rozjímání spasitelně znepokojovali a rmoutili a abychom si při rozjímání o Bohu oddechli a v radosti Ducha Svatého měli útěchu. A tak abychom dosáhli bázně Boží a pokory, a skrze ni dospěli k naději a lásce.

(z Denní modlitby Církve)

 

Od 17. března t. r. (výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandera) se společně připravujeme na SARKANDEROVSKÝ JUBILEJNÍ ROK 2020 (400 let od jeho umučení, 25 let od svatořečení). <<  Návrat
26. 09. 2019 Kategorie: Úvodníky Zaslal: spravce