Úvodníky

ČERVENEC - MĚSÍC NEJDRAŽŠÍ KRVE PÁNĚ, CENY NAŠÍ SPÁSY

MOC KRVE KRISTOVY

(z katechesí sv. Jana Chryzostoma, biskupa a učitele Církve)

Chceš poznat moc Kristovy Krve? Pak se vraťme k jejímu předobrazu, k dávným příběhům, jak se odehrály v Egyptě.

Zabijte, říká Mojžíš, beránka, na němž není vady, a jeho krví pomažte dveře. Co to znamená? Že krev zvířete je schopna spasit rozumného člověka? Zajisté, říká, ale nikoli proto, že je to krev, nýbrž proto, že je předobrazem Krve Páně. Jestliže ďábel nyní uvidí nikoli krev předobrazu rozetřenou po dveřích, nýbrž Krev pravdy nanesenou ústy věrných na dveře chrámu, v němž spočívá Kristus, což se tím spíše nestáhne zpět?

Chceš poznat moc této Krve i z jiné strany? Pohleď, odkud zpočátku vytékala a z jakého pramene vytryskla: z výšin kříže, z boku Páně. Jak je psáno, když Kristus zemřel a byl ještě na kříži, přistoupil voják, probodl kopím bok a nato vytekla Voda a Krev. První byla symbolem křtu, druhá svatých tajemství (Eucharistie). Onen voják tedy probodl bok, prorazil stěnu svatého chrámu a já jsem nalezl poklad a získal bohatství. Tak tomu bylo i s Beránkem: Židé Ho zabili a mně ta oběť přinesla spásu.

Z boku vytekla Krev a Voda. Toto tajemství nesmíš, můj milý, přejít jen tak beze všeho. Mám ještě dále co mluvit o tajemstvích: řekl jsem, že ona Krev a Voda jsou symboly křtu a svatých tajemství. Z nich obou se zrodila Církev v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým, to jest skrze křest a svatá tajemství. A symboly křtu a svatých tajemství vycházejí z boku. Ze Svého boku tedy Kristus vytvořil Církev, jako vytvořil z Adamova boku Evu.

Proto i Mojžíš, když hovoří o prvním člověku, říká: Kost z mých kostí a tělo z mého těla; tím nám naznačuje bok Páně. Vždyť jako vzal kdysi Bůh z boku a vytvořil ženu, tak nám dal Krev a Vodu ze Svého boku a vytvořil Církev. A jako tenkrát vzal z boku, když Adam spal a nevěděl o sobě, obdobně i nyní dal Krev a Vodu až po své smrti.

Viděli jste, jakým způsobem se Kristus zasnoubil se Svou nevěstou? Viděli jste, jakým pokrmem nás všechny živí? Týž pokrm nás utváří i živí. A jako krmí žena toho, koho porodila, vlastní krví a mlékem, tak i Kristus neustále živí Svou Krví ty, jimž dal život.

(z Denní modlitby Církve)

Od 17. března t. r. (výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandera) se společně připravujeme na SARKANDEROVSKÝ JUBILEJNÍ ROK 2020 (400 let od jeho umučení, 25 let od svatořečení). 

 <<  Návrat
1. 07. 2019 Kategorie: Úvodníky Zaslal: spravce