Úvodníky

Připravujeme se na velikonoční svátky

(z listu sv. Athanasia, biskupa)

Slovo, které se pro nás stalo vším, je nám nablízku. Je to náš Pán Ježíš Kristus, Ten, který slibuje, že bude stále s námi. Vždyť přece říká: "Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa." A stejně jako je naším pastýřem, veleknězem, cestou a branou a stal se pro nás vůbec vším, právě tak je naším svátkem a slavností, jak říká Apoštol: "Vždyť náš velikonoční beránek Kristus je už obětován", Ten, který byl očekáván. Ale zazářil nám také jako odpověď na prosby žalmisty volajícího: "Radosti má, vytrhni mne z obležení nepřátel." To je pravá radost a to je skutečná slavnost - zapuzení všeho zla; každý má k takové radosti dospět, a proto musí žít bezúhonně a mít stále na paměti pokoj bázně Boží.

Tak také žili svatí - po celou dobu svého života se radovali jako ve svátek. Jeden z nich, blažený David, vstával ne jednou, ale sedmkrát za noc a v modlitbách vzýval Boha. Jiný zase, veliký Mojžíš, jásal a zpíval hymny a chvály za vítězství nad faraonem a nad těmi, kteří Hebrejce utlačovali těžkou robotou. A konečně další, jako veliký Samuel nebo blažený Eliáš, s opravdovou radostí konali posvátnou bohoslužbu. Svým dobrým životem dosáhli svobody a účastní se nyní nebeské slavnosti; radují se ze svého někdejšího putování po zemi stínů a znají již, jaký je rozdíl mezi skutečností a předobrazem.

Jakou cestou se však při nynější slavnosti dáme my? A když se blížíme k tomuto svátku, koho budeme mít za vůdce? Jistě nikoho jiného než Toho, jehož společně nazýváme svým Pánem, Ježíše Krista, neboť On sám říká: "Já jsem cesta." On je Ten, který na Sebe vzal hřích světa, jak praví svatý Jan.  On očišťuje naše duše, jak o tom jinde mluví prorok Jeremiáš: "Stoupněte si na začátky cest a dívejte se, ptejte se, která cesta je dobrá, a na ní najdete obnovení svých duší."

Když byli nečistí kdysi pokropeni krví kozlů a posypáni popelem z jalovic, mohli být očištěni pouze tělesně. Nyní však milost Božího Slova očišťuje každého v plnosti. Půjdeme-li za tímto Slovem, můžeme již zde jakoby v předsíních nebeského Jeruzaléma předem připravovat onen věčný svátek. Stejně jako svatí apoštolové, kteří následovali svého vůdce Spasitele tak, že byli a dosud jsou učiteli této milosti. Vždyť říkali: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou." Podobně i my následujeme Pána; ať Jeho svátek neslavíme pouze slovy, ale i skutky.

(z Denní modlitby Církve)

 

Od 17. března t. r. (výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandra) se společně připravujeme na SARKANDROVSKÝ JUBILEJNÍ ROK 2020 (400 let od jeho umučení, 25 let od svatořečení). 

 <<  Návrat
1. 04. 2019 Kategorie: Úvodníky Zaslal: spravce