Úvodníky

"Pohleďme na Kristovu Krev" - rozjímání pro dobu svatopostní

(Z listu sv. papeže Klimenta Korintským)

 

Pohleďme na Kristovu Krev a uvědomme si, jak je drahá Jeho Otci, neboť byla vylita pro naši spásu a přinesla milost pokání celému světu. Projděme všechna lidská pokolení a poznáme, že pokolení za pokolením dával Hospodin možnost pokání těm, kteří se chtěli k Němu obrátit. Noe se stal hlasatelem pokání a ti, kdo ho uposlechli, byli zachráněni. Jonáš ohlásil zkázu obyvatelům Ninive; ti se káli ze svých hříchů a svými modlitbami Boha usmířili, a tak přestože nepatřili k Božímu lidu, dostalo se jim spásy.

O pokání mluvili skrze Ducha Svatého služebníci Boží milosti a sám Pán veškerenstva pravil o pokání dokonce s přísahou: Jako že jsem živ, praví Hospodin, nemám zalíbení v hříšníkově smrti, ale aby změnil své chování. A přidal výrok plný dobroty: Odvraťte se, dome izraelský, od své nepravosti. Řekni synům Mého lidu: Budou-li vaše hříchy sahat od země až do nebe a budou-li červenější než purpur a černější než smuteční šat a vy se ke Mně z celého srdce obrátíte a řeknete: „Otče!“, vyslyším vás jako svůj svatý lid.

Protože tedy chce, aby všichni Jeho milovaní měli účast na pokání, pevně tak ustanovil Svou všemohoucí vůlí.

Proto se podrobme Jeho velebné a slavné vůli a padněme na kolena v prosbách o Jeho slitování a laskavost a odevzdejme se Jeho milosrdenství a upusťme od marného usilování a řevnivosti a závisti vedoucí k smrti.

Nuže, pokořme se, bratři, a odložme všecku domýšlivost a nadutost, pošetilost i hněvivost a čiňme, co je psáno; neboť Duch Svatý praví: Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se silný nechlubí svou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať se chlubí v Pánu, ať Ho hledá a jedná podle práva a spravedlnosti. A především buďme pamětlivi slov Pána Ježíše, která pronesl, když učil dobrotě a trpělivosti.

Neboť zajisté řekl: Buďte milosrdní, abyste došli milosrdenství; odpouštějte, aby bylo odpuštěno vám! Jak činíte, tak bude učiněno vám; jak dáváte, tak bude dáno vám; jak soudíte, tak budete souzeni; jak laskavi jste, takové laskavosti dojdete; jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám.

Tímto přikázáním a těmito pokyny se v pokoře posilněme, abychom žili poslušni Jeho svatých slov. Neboť svaté slovo praví: Na koho shlédnu? Jen na pokorného, tichého, plného úcty před Mými slovy.

Poněvadž se nám tedy dostalo podílu na tolika velikých a slavných činech, směřujme usilovně k pokoji, jenž nám byl od počátku dán za cíl; neztrácejme z očí Otce a Stvořitele celého světa a držme se Jeho velkolepých a nade vše bohatých darů pokoje a Jeho dobrodiní!

(Z Denní modlitby Církve)<<  Návrat
5. 03. 2017 Kategorie: Úvodníky Zaslal: spravce