Úvodníky

"Otevři svá ústa Božímu slovu" - k zamyšlení pro dobu předpostní

Nedělí „Devítník“ jsme vstoupili do přípravného období na dobu svatopostní. Pro povzbuzení předkládáme myšlenky sv. biskupa Ambrože, učitele Církve, z jeho výkladů na žalmy:

  

Neustále bychom měli srdcem i ústy uvažovat o moudrosti. Tvůj jazyk ať pronáší úsudek, zákon tvého Boha ať je v tvém srdci. Proto ti Písmo říká: Mluv o nich (tj. o Božích slovech), když budeš přebývat doma, když budeš na cestách, když budeš ležet i stát. Mluvme tedy o Pánu Ježíši, neboť on je sama moudrost a slovo, Slovo Boží.

Je totiž psáno i toto: Otevři svá ústa Božímu slovu. Ať ten, kdo mluví Boží řečí a uvažuje o Božích slovech, přímo dýchá Bohem. Vždycky mluvme o Bohu. Když mluvíme o moudrosti, je to On; když o ctnosti, je to také On; když o spravedlnosti, je to opět On; když o míru, i to je On; když mluvíme o pravdě, životě a vykoupení, je to stále On.

Otevři svá ústa Božímu slovu, tak tedy je psáno. Ty je otevři, mluví On. Proto řekl David: Uslyším, co ve mně mluví Pán. A sám Syn Boží říká: Otevři svá ústa a naplním je. Ne všichni ovšem mohou dosáhnout dokonalé moudrosti jako Šalomoun, ani takové jako Daniel. Přece však je Duch moudrosti vléván úměrně všem, totiž všem, kdo věří. Jestliže věříš, máš Ducha moudrosti.

Vždycky, když budeš přebývat doma, uvažuj tedy a rozmlouvej o tom, co je Boží. Slovem domov můžeme myslet Církev a kostel, ale také naše vlastní soukromí, abychom vedli také vnitřní rozhovor. Mluv s rozvahou, aby ses vyhnul hříchu, do něhož bys mohl upadnout skrze mnohomluvnost. Když sedíš, mluv k sobě, jako bys sám sebe soudil. Mluv na cestě, abys nikdy nebyl prázdný. Na cestě mluvíš, jestliže mluvíš v Kristu, neboť Kristus je cesta. Mluv na cestě k sobě, mluv ke Kristu. Poslouchej, jak s Ním máš mluvit: Přeji si, praví, aby se muži na každém místě modlili tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru. Mluv, člověče, i když spíš, aby tě nezachvátil spánek smrti. Poslouchej, jak bys ve spánku měl mluvit: Nepopřeji spánku svým očím, svým víčkům odpočinku, dokud nenaleznu místo pro Hospodina, příbytek Mocnému Jakubovu. Ať vstáváš či se procházíš, hovoř o něm, abys splnil, co se ti přikazuje. Poslouchej, jak tě Kristus povzbuzuje. Tvá duše říká: Hlas mého bratra tluče na dveře, a Kristus říká: Otevři Mi, Má sestro, Moje milá. Poslouchej, jakým způsobem máš burcovat Krista: Duše říká: Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, jestliže vzkřísíte a znovu obnovíte lásku. Láska je Kristus.

(z Denní modlitby Církve)<<  Návrat
16. 02. 2017 Kategorie: Úvodníky Zaslal: spravce