Oldřichovice - kostel sv. Zdislavy

Kostel sv. Zdislavy

Počátky stavby kostela sv. Zdislavy lze datovat již do roku 1992, kdy nynější arcibiskup, Jan Graubner, posvětil základní kámen. V roce 1994 byla postavena hrubá stavba a rok poté byla provedena vazba na zastřešení. V roce 1997 byl Boží dům sv. Zdislavy dokončen a 30. 8. téhož roku od světícího biskupa Josefa Hrdličky vysvěcen.

Půdorys stavby je ve tvaru ryby, symbolu prvních křesťanů. Kostel byl navržen a vyprojektován asi pro 50 lidí od Ing. Arch. Martina Tomeška z Hrubé Vrbky, který koordinoval i samotnou stavbu.

V čele kostela stojí obětní stůl, jehož podstavec tvoří tři mramorové trojúhelníky symbolizující trojjedinost Boha. Horní desky naznačují oběť Starého a Nového zákona. V průčelí obětního stolu jsou uloženy ostatky sv. Zdislavy. Na stěně za obětním stolem visí obraz této světice znázorňující lásku a obětavost k nemocným od akademického malíře Miroslava Boroše ze Žlutavy. Ten je také autorem bronzové Křížové cesty na zdech kaple a dalších doplňků. Vlevo od obětního stolu nalezneme ambón, který je tvořen dvěma kamennými deskami s hebrejským textem desatera. V levé části presbytáře je umístěn svatostánek, na jehož dveřích jsou bronzové znaky alfa a omega symbolizující zpřítomněného Krista v Eucharistii jakožto začátek a konec všeho pro náš život.

Nedílnou součástí kostela je i samostatně stojící zvonice. Tvoří ji tři zvony. První z roku 1718 a druhý z roku 1943, který byl odebrán pro vojenské účely za druhé světové války. Naštěstí nebyl roztaven a v roce 1945 byl přivezen zpět z Prahy do Oldřichovic. Třetí a poslední zvon je největším, byl ulit ve zvonařské dílně rodiny Ditrichů v Brodku u Přerova a požehnán v roce 200x.

Pravidelné bohoslužby

Sobota 18:00 (letní čas) / 17:00 (zimní čas)

Případné změny dle předchozího ohlášení (sledujte rubriku Ohlášky)