Komárov - kostel sv. Antonína Paduánského

Komárov - kostel sv. Antonína Paduánského

Myšlenka postavit v Komárově kostel či kapli se zrodila již v 19. stol. a prvním konkrétním krokem k jejímu uskutečnění byla sbírka, která se konala v r. 1906. Na konci r. 1936 již bylo na vkladní knížce zřízené k tomuto účelu 9.000,- Kčs a 1. ledna 1937 bylo na schůzi obecního zastupitelstva rozhodnuto o zahájení stavby kaple. Hned 4. ledna bylo započato s terénními úpravami vybraného místa a byl ustanoven přípravný výbor pro stavbu kaple.

Projekt kostela vyhotovil Kristián Klofáč, který také 26. října 1937 stavbu zahájil. Realizací byl pověřen stavitel Alois Dostál z Napajedel. V listopadu byly vybetonovány základy a v březnu následujícího roku bylo započato s výstavbou obvodových zdí. Stavba pokračovala velmi rychle a již koncem dubna byl kostel zastřešen. Po několikaměsíční přestávce byla v září zahájena realizace omítek a v tomtéž měsíci se podařilo z Boskovic získat část kostelního mobiliáře (oltář, lavice, mešní roucha apod.). V r. 1939 byly dokončeny omítky a ke kněžišti přistavěna sakristie. Celý kostel, včetně vstupního schodiště a výmalby, byl dokončen na jaře r. 1940 a v neděli 16. června byl benedikován zlínským děkanem P. Teodorem Vavrušou. Slavnosti se zúčastnilo asi 3000 lidí.

V roce 1947 byla v souvislosti s elektrifikací obce v kostele provedena elektroinstalace, která byla vyměněna r. 1968. V tomtéž roce proběhla také úprava liturgického prostoru podle návrhu Františka Peňáze. V l. 1982-83 pak byla rozšířena sakristie a opravena fasáda kostela.

Nejhodnotnější součástí výzdoby interiéru je obraz sv. Antonína Paduánského od akademického malíře Karla Solaříka z r. 1953, který nahradil původní obraz téhož světce od Františka Lysoňka. K výzdobě komárovského kostela rovněž neodmyslitelně patří socha Panny Marie Lurdské od Břetislava Kafky.

Kostel je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, který se narodil r. 1195 v Lisabonu v bohaté šlechtické rodině. R. 1212 vstoupil do kláštera augustiniánských kanovníků a byl vysvěcen na kněze. R. 1220 přestoupil do řádu Menších bratří a přijal řádové jméno Antonín. Zanedlouho se vydal hlásat Boží slovo mezi muslimy do Maroka a to s plným vědomím rizika mučednické smrti. Vážné onemocnění jej však přinutilo k návratu do Evropy – odcestoval do Assisi a pak vstoupil do kláštera Monte Paolo nedaleko Forli. Brzy se stal vyhlášeným kazatelem působícím zejména v severní Itálii a jižní Francii, který dokázal nadchnout davy. Díky jeho kazatelským schopnostem jej sám sv. František jmenoval prvním učitelem teologie pro Menší bratry. V důsledku dlouhodobě podlomeného zdraví zemřel r. 1231, ve svých 35 letech a za necelý rok poté byl svatořečen.

Pravidelné bohoslužby

Neděle 10:30
Čtvrtek 18:00 (letní čas) / 17:00 (zimní čas)

Případné změny dle předchozího ohlášení (sledujte rubriku Ohlášky)