Pastorační plán

Výuka a vzdělávání

Svátosti

Co přinesl rok Páně 2018

Vloženo: 16. 02. 2019

Rok Páně MMXVIII byl pro nás ve znamení počátku velkých oprav. Takřka zázrakem, s pomocí Boží a na přímluvu našich orodovníků (Panny Marie - Matky a Královny naší farnosti, sv. Josefa a služebnice Boží Aničky Zelíkové, jejíž rod pochází z Pohořelic), byla celková obnova filiálního kostela sv. Jiljí - onoho barokního skvostu, tak půvabně zasazeného v krajině v místech, kde jsou počátky historie naší obce - zařazena do "Programu záchrany architektonického dědictví" Ministerstva kultury ČR. Tím se otevřela možnost postupně opravit celý Boží dům. Bylo započato střechou (krytina + krov) nad presbytářem - s předpokládaným pokračováním v dalších letech. Plechová krytina je postupně měněna za tašku-"bobrovku". Zároveň se také povedlo kompletně obnovit okna a okenice celého objektu (díky dotaci od Zlínského kraje). Tyto věci jsou snad vidět nejvíce, ale mnohem důležitější jsou ty, jež pouhým okem vidět nejsou, jak velmi nápaditě připomíná A. de Saint-Exupéry. Jen sám náš Pán ví, co všechno se odehrálo v lidských duších... Také počet zrozených z vody a z Ducha Svatého za tento rok přesáhl desítku, o velikonoční vigilii jsme měli sv. křest naší katechumenky. Naše farnost rovněž přivítala otce biskupa Msgre Josefa Nuzíka, když o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele udělil svátost biřmování devíti čekatelům. Velmi milé bylo a v přátelském duchu se neslo i společné setkání biřmovanců a jejich rodin s tímto naším olomouckým pomocným biskupem. Hojně navštívená "Noc kostelů" s již tradičním vláčkem začala - jako obvykle - mší sv. a byla vložena (spolu se všemi, kdo se jí účastnili - a s jejich dobrými úmysly) do pozdní společné adorace, jíž je vždy zakončována. Farní den také už "zdomácněl" - a stal se oblíbenou příležitostí k setkávání těch, kdo žijí v naší farnosti; byl hojně navštíven a "školkátka"se opět postarala o pěkný a milý program.Protože jsme celý rok prožívali jako "jubilejní Sušilův" (uplynulo totiž 150 let od úmrtí P. Františka Sušila), byl v říjnu uspořádán duchovně kulturní program, kde jsme si tuto významnou osobnost Moravy připomenuli - spolu se vzpomínkou na naše kněze: P. Bohumíra Hozíka CSsR (100 roků od narození) a P. Aloise Potěhníka (120 let od úmrtí). Kromě toho mu byla věnována i připomínka o listopadovém "Dni poesie", který byl letos všeobecně hodnocen jako velmi vydařený, mj. vzhledem k zařazení vtipných poetických přestávek či "pěveckému vystoupení" našich "tetiček". Jako obvykle byly k němu vydány též pamětní tisky ("sušilovský" a "březinovský").Adventní vigilie - "poděkování za dar života", roráty s následnou snídaní na faře či "zpívání Ježíškovi" během vánoční doby jsou takřka již neodmyslitelnou součástí života farnosti. Ale hlavně prosíme, aby došlo svého naplnění a vyslyšení naše opakované volání při každém prvosobotním mariánském večeřadle modlitby: "JEŽÍŠI, MARIA, MILUJI VÁS, ZACHRAŇTE DUŠE!!!" 

Z kroniky AD 2017

Vloženo: 16. 02. 2019

Rok od narození našeho Pána dvoutisící sedmnáctý byl vpravdě rokem požehnaným. Jako vždy - nejdůležitější je to, co zažíváme s Kristem, zvláště pak v tom nejdůvěrnějším setkání, jež se děje v modlitbě a ve sv. svátostech. Kromě několika dítek během roku přijali sv. křest a své první sv. přijímání o velikonoční vigilii na Bílou sobotu i čtyři naši katechumeni. Velmi hojně navštívená byla také "Noc kostelů", mj. i díky autobusu, který objížděl některé vybrané objekty právě na "naší straně" zlínského děkanátu. Krásným setkáním celé farnosti byl opět "Farní den" na hřišti, kde nechybělo vystoupení dětí z místní školky či vtipná scénka v podání naší scholy. Radost udělala všem účastníkům nedělní odpolední autobusová pouť do Blatnice ke sv. Antonínkovi, kde jsme se účastnili mše sv. slavené P. Josefem Rýznarem pro poutníky z jeho farností. Na zpáteční cestě jsme neopomněli zastávku u hrobu služebníka Božího P. Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě. Jednou z nejdůležitějších událostí roku byly oslavy dvacátého výročí posvěcení kostela sv. Zdislavy v Oldřichovicích, který se za ona dvě desetiletí svého trvání stal každoročním cílem stovek poutníků k ochránkyni našich rodin, jejíž relikvie je zde uchovávána. Hlavním celebrantem slavnostní poutní mše sv. byl Msgre Adam Rucki a u této příležitosti byla vydána také nová brožura o našem posvátném místě. Po bohoslužbě následovalo přátelské posezení a občerstvení v místním kulturním domě. V souvislosti s probíhajícím "Rokem baroka" byl v rámci "Barokního podzimu v Pohořelicích" o jedné z říjnových nedělí (22.10.) připraven ve farním kostele program "Pocta Nepomukovi" s ohlédnutím do historie (jako vždy velmi zajímavě podaným paní Z. Mollinovou), barokní hudbou pro varhany a žestě a ukázkami slavných barokních kázání svatojanských, pronášených z kazatelny. O programu ve svých zprávách informovala TV NOE. Jako nepochybně vydařený lze považovat i listopadový "Den poesie" - tentokrát společenská místnost zámku již byla pro účastníky příliš těsná. Dalekosáhlý význam nejen pro současnost, ale i pro budoucnost farnosti (s přesahem do věčnosti) pak bude mít zajisté listopadové zasvěcení pohořelské farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jež bylo vykonáno ve farním kostele o slavnosti Ježíše Krista Krále. Během roku také proběhlo několik představení pásem a scének nacvičených dětmi z naší farnosti, nechyběly ani ranní rorátní bohoslužby během adventních sobot - se snídaní na faře a ke konci roku i "Zpívání Ježíškovi" u sv. Jiljí, kde byl instalován původní (dnes již nepoužívaný) komárovský betlém.  

Malá kronika roku Páně 2016

Vloženo: 18. 02. 2017

Také rok Páně 2016 byl naplněn četnými událostmi. Ze všech nejdůležitější byla naše setkávání s Pánem Ježíšem: ať už při Jeho mešní Oběti, nebo při mnoha desítkách hodin adorace během roku (té pravidelné každotýdenní či mimořádné v rámci "Nikodémových noci" nebo tichého společenství s Ním u Božího hrobu), nebo při "božítělovém" průvodu obcí, kdy nám a celé farnosti tolikrát požehnal... Také dvě děti z naší farnosti poprvé se s Ním setkali ve sv. přijímání. A několik se jich i narodilo pro Boží život z vody a Ducha Svatého. A další se připravují. Pán stále povolává...

Krásná byla setkání s lidmi o farním dnu, s četnými poutníky k Paní Zdislavě v Oldřichovicích, při "Noci kostelů" - opět hojně navštívené i s naší "místní mezikostelní vlakovou dopravou". Také mnohá vystopení dětí naší farnosti během roku - jako vždy - potěšila nejen naše farníky, ale i obyvatele Centra pro seniory v Napajedlích. Ani tu tradiční svatohostýnskou pouť jsme si nenechali ujít... A pak jsou tu samozřejmě naše běžná setkávání v rámci vzdělávání, různých příprav, ale také kdekoliv, kde nás Boží Prozřetelnost zrovna postaví nebo pošle. Pán buď pochválen za tato každodenní setkání, v nichž se odehrává náš život!!!

A pak také kultura ducha nepřišla zkrátka: koncert scholy "Beati cantores", náš listopadový "Den poesie" v rámci celostátního festivalu, kdy jsme se nechali pomyslně přenést do nádherného Máchova kraje... Díky Bohu a místním obětavým farníkům (farnicím) jsme mohli poprvé během celé turistické sezony o weekendech zpřístupnit - i s výkladem pro zájemce - náš krásný barokní farní kostel - ono "dědictví otcův".

A snad se něco málo i opravilo: kříž a nečekaně se rozpadající socha sv. Josefa před kostelem v Oldřichovicích, omítky v lodi kostela sv. Jiljí... Pokračování bude snad příště - v roce od narození Pána dvoutisícím sedmnáctém.

Pochválen buď Ježíš Kristus - za vše co činí; věci viditelné i ty skryté - v lidských duších. Jak dobrý je Pán...

Vánoční představení

Vloženo: 4. 01. 2016

Děti z naší farnosti o slavnosti Narození Páně sehrály dvě již tradiční scénky – pásma slova a zpěvů ke cti narozeného Pána Ježíše. Oldřichovičtí připravili před začátkem mše sv. na 10.30 hod. dojemné představení s názvem „Dnes tě navštívím“. Měli jsme možnost si uvědomit, jak Pán Ježíš k nám přichází v těch, kteří potřebují naší pomoci. Ani Paní Zdislava nebyla ve scénce opomenuta – vždyť právě k ní přicházejí do Oldřichovic každoročně zástupy poutníků. To, co děti předvedly, bylo možno bez nadsázky nazvat „kázáním“ - velice vhodně pak na ně navázal pastýřský list našeho otce arcibiskupa, čtený při mši sv. Odpoledne jsme pak zase v Pohořelicích mohli být svědky betlémských událostí a připomenout si tak - spolu s dětmi - vánoční příběh, který se před dvěma tisíciletími skutečně stal a změnil dějiny světa, nám lidem pak přinesl věčnou spásu. Jak je krásné, že to vše není jen pouhá minulost...

Opakování pohořelického vystoupení se uskutečnilo druhý den po slavnosti Zjevení Páně v napajedelském Centru pro seniory - děti tak mohly přinést vánoční radost i mezi věkem sice starší spoluobčany, avšak s vědomím, že všichni jsme dětmi našeho nebeského Otce; a to proto, že Pán Ježíš v Betlémě přece "nám, nám narodil se...!!!"

Rorátní bohoslužby a cesta k Ježíškovi

Vloženo: 4. 01. 2016

O sobotách posvátné doby adventní a také v první volný den vánočních prázdnin (23. prosince) jsme se scházeli - děti i dospělí - brzy zrána ještě před rozedněním na rorátních bohoslužbách ke cti Panny Marie. Hned při první jsme si vysvětlili, proč přicházíme ještě za tmy a modlíme se jen za svitu svíček – nejde jen o nějakou idylku či navození atmosféry, ale především o hlubokou symboliku. Od druhé soboty nás pak díky našemu sboru provázely nádherné rorátní zpěvy. Děti, které většinou nestihly tak brzy ráno posnídat, si tento „deficit“ vynahradily posléze při snídani a posezení na faře, která se zdála být někdy až moc těsná (zvláště po posledních rorátech, kdy se skupinka 12-ti malých účastníků bohoslužby ještě během snídaně rozrostla na 14 kvůli následné zkoušce na vánoční představení). Děkujeme všem obětavým maminkám a babičkám, které pomáhaly zajistit jak vše potřebné v kostele, tak také připravit pohoštění a obsloužit naši „drobotinu“ po mši sv. na faře.

Zároveň děti z naší farnosti přinášely díky účasti na mši sv. o nedělích i všedních dnech po celou adventní dobu drobné papírové květinky na vyzdobení cesty směřující do Betléma k Ježíškovi. O Vánocích už byla cesta krásně posypaná kvítky – a Pán Ježíš se nepochybně raduje z tohoto nejkrásnějšího dárku k Jeho narozeninám...

 

Vigilie díků za život

Vloženo: 2. 12. 2015

V předvečer první neděle adventní jsme děkovali našemu Pánu za dar života. Mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale je to onen základní dar, který každý z nás obdržel. V úžasu nad ním a s prosbou o jeho ochranu od početí do přirozené smrti jsme mohli prožít jak chvíle společné modlitby, tak chvíle osobního ztišení před naším Spasitelem v Nejsvětější Svátosti.

Nedělní café s Vladimírem Holanem

Vloženo: 23. 11. 2015

V rámci oslav letošního 110. výročí narození básníka Vladimíra Holana jsme v neděli 22. listopadu (slavnost Krista Krále) měli možnost prožít příjemný podvečer na zámku v Pohořelicích, kde zazněly ukázky z Holanových veršů, několik informací o jeho životě, úvahy nad jeho dílem či něco ze vzpomínek básníka Jaroslava Seiferta na zážitky s tímto jeho kolegou. Na recitaci a hudebním doprovodu se podílely - kromě hostů - i děti z naší farnosti. K občerstvení těla bylo nejen slíbené „café“, ale i čaj, koláčky, cukroví, pro zájemce též Holanovo oblíbené červené víno. Pán Bůh zaplať všem farníkům i ostatním spolupracovníkům, kteří se na organisaci celé akce podíleli!!!

Po skončení programu na zámku se pak mohli zájemci přesunout do sousedního farního kostela k hodinové tiché adoraci, aby se poklonili nejvyšší a nejdokonalejší Kráse, Dárci všeho umění, samotnému Králi nebe a země v Nejsvětější Svátosti a zažili tak ono holanovské, „že jen klekáme-li, životní velikosti nabýváme...“

Stránka 1 z 4  > >>